DISCLAIMER


Copperant is een merk van Baril Coatings B.V. Voor het gebruik van de Copperant website gelden dan ook de algemene voorwaarden van Baril Coatings. Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van Copperant verklaart u akkoord te gaan met het volgende:


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Copperant website en de hierin opgenomen online informatie besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Baril Coatings B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de Copperant website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Baril Coatings B.V. is geregistreerd.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baril Coatings BV is het op geen enkele wijze toegestaan ​​de op deze website verstrekte informatie, beeldmateriaal & foto’s, nieuwsbrieven en / of kennisgevingen te verspreiden. Baril Coatings BV is de eigenaar van het copyright en de inhoud van de website. Alle rechten voorbehouden.